تولید کننده آبی بُــــــرد
دسترسی در انبار

ABr612MP

RS232 to RS485 (MP مبدل آراس232 به آر اس 485. قابل حمل. دو سیمه. طرح)
.: ريال 222,000/00
قیمت: ريال 504,000/00

استفاده از رابط داده در بسیاری از دستگاه ها و تجهیزات کاربرد دارد بنحوی که توسط این رابط ها انتقال و ارتباط داده امکان پذیر می باشد. با توجه به اینکه اغلب این دستگاه ها و تجهیزات مجهز به درگاه سریال آر اس232 می باشند برای انتقال داده در مواردی همچون محیط های نویزدار و فواصل طولانی نیاز به استفاده از رابط سریال آر اس485 می باشد. این مبدل یک روش ساده و آسان برای استفاده از پروتکل آر اس 485 دو سیمه بر روی پورت آر اس232 را فراهم کرده تا شبکه بندی حداکثر 32 دستگاه برای فواصل طولانی با اثر نویز پذیری پایین مهیا گردد.

نشانه های محصول

RS232 (16) ,
RS485 (13) ,
USART (17)