تولید کننده آبی بُــــــرد
دسترسی در انبار

ABr714MF-C

RS232 to RS422 (MF-C مبدل آراس232 به آر اس 422. قابل حمل. چهار سیمه. طرح)
.: ريال 175,000/00
قیمت: ريال 444,000/00

استفاده از رابط داده در بسیاری از دستگاه ها و تجهیزات کاربرد دارد بنحوی که توسط این رابط ها انتقال و ارتباط داده امکان پذیر می باشد. با توجه به اینکه اغلب این دستگاه ها و تجهیزات مجهز به درگاه سریال آر اس232 می باشند برای انتقال داده در مواردی همچون محیط های نویزدار و فواصل طولانی نیاز به استفاده از رابط سریال آر اس422 می باشد. این مبدل یک روش ساده و آسان برای استفاده از پروتکل آر اس 422 چهار سیمه بر روی پورت آر اس232 را فراهم کرده تا تبادل داده 2 دستگاه بصورت همزمان برای فواصل طولانی با اثر نویز پذیری پایین مهیا گردد.

نشانه های محصول

RS232 (16) ,
RS422 (8) ,
USART (17)